x

¡¡¡ AVISO !!!

Cierre temporal del Castillo de Arévalo desde el día 13 de marzo hasta el 7 de junio y siempre teniendo en cuenta la evolución de la situación

+ información

 • logo magrama
  Thursday 04/06/2020
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  CONSULTA DE ASIGNACIÓN
  DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
 • logo magrama
  Thursday 04/06/2020
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  PAC 2015-2020
  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2020

Axuda alimentaria e retirada de froitas a distribución gratuíta

PROGRAMA OPERATIVO DE AXUDA ALIMENTARIA DO FONDO DE AXUDA EUROPEA PARA AS PERSOAS MÁIS DESFAVORECIDAS (2014-2020) EN ESPAÑA

Fondo_ayuda_europea_tcm8-50081

DIVULGACIÓN DO PROGRAMA 2016

 > Que é o programa de axuda alimentaria para as persoas máis desfavorecidas?

É un programa nacional que distribúe alimentos ás persoas máis desfavorecidas, cofinanciado polo Fondo de Axuda Europea para os máis desfavorecidos (FEAD) (2014-2020) nun 85 % e nun 15% polo orzamento da Administración Xeral do Estado, que comprende a compra de alimentos adquiridos no mercado, a súa subministración aos centros de almacenamento e distribución das organizacións asociadas de distribución (en diante OAD), os que os distribúen entre as organizacións asociadas de repartición autorizadas (en diante OAR) para que, á súa vez, os entreguen gratuitamente ás persoas máis desfavorecidas xunto con medidas de acompañamento, entendendo por estas ao conxunto de actuacións dirixidas a favorecer a inclusión social das persoas máis desfavorecidas destinatarias da axuda alimentaria. Todas as OAR ofrecerán como medida de acompañamento básica información sobre os recursos sociais máis próximos. Esta información será elaborada polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

A Autoridade de Xestión do Programa Operativo é a Subdirección Xeral Adxunta de Xestión da Subdirección Xeral da Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE), adscrita á Dirección Xeral de Traballo Autónomo, da Economía Social e da Responsabilidade Social das Empresas do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (en diante FEGA) e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través da Dirección Xeral de Servizos para a Familia e a Infancia, son os Organismos Intermedios de Xestión do Programa.

O FEGA encárgase, entre outras actuacións, de comprar os alimentos mediante un procedemento de licitación pública e de designar mediante resolución pública as OAD. Estas OAD serán as que distribúan os alimentos ás OAR, as cales entregarán directamente o alimento ás persoas destinatarias.

> Obxectivos do Fondo de Axuda Europea para os máis desfavorecidos (FEAD) (2014-2020).

Promover a cohesión social, reforzar a inclusión social e, polo tanto, contribuír a alcanzar o obxectivo de erradicar a pobreza na Unión, que persegue lograr o obxectivo de reducir en menos de 20 millóns o número de persoas en risco de pobreza e exclusión social, de conformidade coa Estratexia Europa 2020. O FEAD contribuirá a lograr o obxectivo específico de paliar as peores formas de pobreza, polo que subministrará axuda non financeira ás persoas máis desfavorecidas en forma de alimentos e/ou asistencia material básica, e de actividades de inclusión social das persoas máis desfavorecidas.

> Participantes do Programa de axuda alimentaria en España

* Empresas

Poderán presentar ofertas nos procesos de licitación correspondentes as empresas españolas ou calquera outro axente económico establecido na Unión Europea que fabrique e comercialice o alimento polo que se licite. As empresas adxudicatarias comprométense a subministrar os alimentos aos centros de almacenamento e distribución que as OAD teñen en todas as provincias, Ceuta e Melilla.

Para a subministración de alimentos, no marco do Programa de axuda alimentaria para as persoas máis desfavorecidas 2016, autorizouse a licitación por un valor total de 110.102.000 euros (IVE non incluído).

O anuncio da devandita licitación publícase na sede electrónica da plataforma de contratación do Estado e no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Os alimentos obxecto das licitacións son: arroz branco, lentellas, leite enteiro UHT, aceite de oliva, conservas de atún, pasta alimenticia, tomate frito en conserva, crema de verduras, galletas, feixóns verdes en conserva, froita en conserva sen azucre engadido, tarriños infantís, cereais infantís e leite de continuación en po.

* Organizacións asociadas de distribución designadas polo FEGA

Orde AAA/2205/2015, de 15 de outubro, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións asociadas de distribución, para sufragar os gastos administrativos, de transporte e almacenamento dos alimentos no marco do Programa Operativo sobre axuda alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) en España.

Resolución de 1 de febreiro de 2016, do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pola que se convocan as subvencións ás organizacións asociadas de distribución, para sufragar os gastos administrativos, de transporte e almacenamento dos alimentos, no marco do Programa Operativo sobre axuda alimentaria do FEAD en España 2016.

Poderán participar no Programa 2016 como OAD as organizacións legalmente constituídas, sen ánimo de lucro, de ámbito nacional, que non sexan sociedades mercantís, con estatutos afíns á prestación de asistencia social de persoas desfavorecidas con perfís similares aos do FEAD e que dispoñan da capacidade administrativa, operativa e financeira para facer chegar os alimentos ás OAR.

As OAD designadas polo FEGA para o Programa 2016 son:

* Federación Española de Bancos de Alimentos. (FESBAL) www.fesbal.org;

* Cruz Vermella Española. www.cruzroja.es;

* Organizacións asociadas de repartición

Poderán participar no Programa 2016 como OAR as organizacións legalmente constituídas, sen ánimo de lucro, con estatutos afíns á prestación de asistencia social de persoas desfavorecidas con perfís similares aos do FEAD e que dispoñan da capacidade administrativa, operativa e financeira para realizar a distribución gratuíta de alimentos entre as persoas desfavorecidas, de acordo coas esixencias establecidas na Orde AAA/2205/2015. Ademais deberán atender un mínimo de 20 persoas desfavorecidas.

A Resolución do 1 de febreiro de 2016, do Fondo Español de Garantía Agraria, establece os requisitos e as obrigas que deben cumprir as OAR; tamén establece o procedemento de solicitude de participación no programa.

Á súa vez, as organizacións que desexen ser incluídas como OAR autorizadas para repartición ou consumo de alimentos do programa deberán canalizar a súa solicitude a través das OAD.

            * Prazos de presentación de solicitudes de participación das organizacións asociadas de repartición ante as organizacións asociadas de distribución

1ª fase do programa 2016 : 08-04-2016 ao 08-05-2016, ambos os dous inclusive

2ª fase do programa 2016 : 04-07-2016 ao 04-09-2016, ambos os dous inclusive

* Beneficiarios

Os alimentos distribuiranse, de forma gratuíta, entre as persoas máis desfavorecidas, a través das organizacións asociadas de repartición. Entenderase por persoas máis desfavorecidas, os individuos, familias, fogares ou grupos que se encontren en situación de pobreza económica, así como as persoas sen fogar e outras persoas en situación de especial vulnerabilidade social.

Esta circunstancia determinarase mediante informe dos servizos sociais públicos ou por traballadores sociais ou profesionais das organizacións participantes no programa que realicen funcións asimiladas. Non será necesaria a presentación do informe social naqueles casos en que a repartición de alimentos se realice en comedores sociais ou a persoas sen fogar.

En España, as persoas máis desfavorecidas que desexen recibir alimentos como beneficiarias do programa poderán acudir ás OAR autorizadas.

Á súa vez, as organizacións que desexen ser incluídas como OAR autorizadas para repartición ou consumo de alimentos do programa deberán canalizar a súa solicitude a través das OAD.

> Normativa de aplicación

* Normativa comunitaria

Regulamento (UE) núm. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de marzo de 2014, relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas.

Regulamento delegado (UE) núm. 1255/2014 da Comisión, do 17 de xullo de 2014, que complementa o Regulamento (UE) núm. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas, mediante o establecemento do contido dos informes de execución anuais e do informe de execución final, incluída a lista de indicadores comúns.

Regulamento de Execución (UE) núm. 2015/341 da Comisión, do 20 de febreiro de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) núm. 223/2014 do Parlamento Europeo e do Consello en relación cos modelos para a presentación de determinada información á Comisión.

Decisión da Comisión Europea, de data 17 de decembro de 2014, pola que se aproba o programa operativo español de privación alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (CCI 2014 ES 05 FMOP 001).

Programa Operativo do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) 2014-2020

* Normativa nacional

Orde AAA/2205/2015, de 15 de outubro, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións asociadas de distribución, para sufragar os gastos administrativos, de transporte e almacenamento dos alimentos no marco do Programa Operativo sobre axuda alimentaria do Fondo de Axuda Europea para as persoas máis desfavorecidas (FEAD) en España.

Resolución de 1 de febreiro de 2016, do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), pola que se convocan as subvencións ás organizacións asociadas de distribución, para sufragar os gastos administrativos, de transporte e almacenamento dos alimentos, no marco do Programa Operativo sobre axuda alimentaria do FEAD en España 2016.

* Normas específicas

INSTRUCIÓN XERAL DO FEGA, relativa ás actuacións de xestión e control para a subministración de alimentos e plan de control de subministración de alimentos, no marco do programa de axuda alimentaria ás persoas máis desfavorecidas.

GUÍA para as OAR participantes no Programa

 

 

Retirada de froitas e hortalizas a distribución gratuíta

Contactos para distribución gratuíta de froitas e hortalizas:

                      e-mail: retiradas@fega.es, teléfono: 91 322 50 61 e fax: 91 322 55 50

 

 

01 Accesos Directos