• logo magrama
  Tuesday 27/07/2021
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  CONSULTA DE ASIGNACIÓN
  DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
 • logo magrama
  Tuesday 27/07/2021
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  PAC 2021-2023
  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2021

Ajuda alimentària i retirada de fruites a distribució gratuïta

PROGRAMA OPERATIU D'AJUDA ALIMENTÀRIA DEL FONS D'AJUDA EUROPEA PER A LES PERSONES MÉS DESFAVORIDES (2014-2020) A ESPANYA

DIVULGACIÓ DEL PROGRAMA 2017

 > Què és el programa d'ajuda alimentària per a les persones més desfavorides?

És un programa nacional que distribueix aliments a les persones més desfavorides, cofinançat pel Fons d'Ajuda Europea als més Desfavorits (FEAD) (2014-2020) en un 85% i en un 15% pel pressupost de l'Administració General de l'Estat, que comprèn la compra d'aliments adquirits al mercat, el seu subministrament als centres d'emmagatzematge i distribució de les organitzacions associades de distribució (d'ara endavant, OAD), que els distribueixen entre les organitzacions associades de repartiment autoritzades (d'ara endavant, OAR) perquè, al seu torn, els lliurin gratuïtament a les persones més desfavorides juntament amb mesures d'acompanyament, entenent per aquestes un conjunt d'actuacions adreçades a afavorir la inclusió social de les persones més desfavorides destinatàries de l'ajuda alimentària. Totes les OAR oferiran com a mesura d'acompanyament bàsica informació sobre els recursos socials més propers. Aquesta informació l'elaborarà el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

L'Autoritat de Gestió del Programa Operatiu és la Subdirecció General Adjunta de Gestió de la Subdirecció General de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE), adscrita a la Direcció General de Treball Autònom, de l'Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (d'ara endavant, FEGA) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infantesa, són els organismes intermedis de gestió del programa.

El FEGA s'encarrega, entre altres actuacions, de comprar els aliments mitjançant un procediment de licitació pública i de designar mitjançant resolució pública les OAD. Aquestes OAD seran les que distribueixin els aliments a les OAR, les quals lliuraran directament l'aliment a les persones destinatàries.

> Objectius del Fons d'Ajuda Europea als més Desfavorits (FEAD) (2014-2020).

Promoure la cohesió social, reforçar la inclusió social i, per tant, contribuir a assolir l'objectiu d'eradicar la pobresa a la Unió, que vol aconseguir l'objectiu de reduir en menys de 20 milions el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social, de conformitat amb l'Estratègia Europa 2020. El FEAD contribuirà a aconseguir l'objectiu específic de pal·liar les pitjors formes de pobresa, subministrant ajuda no financera a les persones més desfavorides en forma d'aliments i/o assistència material bàsica i activitats d'inclusió social de les persones més desfavorides.

> Participants del Programa d'ajuda alimentària a Espanya

* Empreses

Podran presentar ofertes en els processos de licitació corresponents les empreses espanyoles o qualsevol altre agent econòmic establert a la Unió Europea que fabriqui i comercialitzi l'aliment al que es liciti.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els aliments als centres d'emmagatzematge i distribució que les OAD tenen a totes les províncies, Ceuta i Melilla.

Per al subministrament d'aliments, en el marc del Programa d'ajuda alimentària per a les persones més desfavorides 2017, s'ha autoritzat la licitació per un valor total de 87.597.132,83 euros (IVA no inclòs).

L'anunci d'aquesta licitació es publica a la Seu electrònica de la plataforma de contractació de l'Estat i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Els aliments objecte de les licitacions són: arròs blanc, llenties, llet completa UHT, oli d'oliva, conserves de tonyina, pasta alimentària, tomàquet fregit en conserva, crema de verdures, galetes, mongeta tendra en conserva, fruita en conserva sense sucre afegit, pots infantils, cereals infantils i llet de continuació en pols, oli d'oliva i conserva de sardina en oli vegetal.

Empresas adjudicatarias para el suministro de alimentos Programa 2017

EMPRESA

ALIMENTO

CANTIDAD ALIMENTO (Kg/L)

ARROCES Y CEREALES, S.A.

Arroz blanco

4.694.652

NOVARROZ PRODUCTOS ALIMENTARES, S.A.

"

1.627.103

LLEGUMBRES LUENGO

Garbanzos cocidos

5.048.500

LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA, S.L.U.

Leche entera UHT

14.793.060

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A

"

11.951.226

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

"

8.108.510

CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.

Conserva de atún

4.673.000

OROMÁS, S.A.

Pasta alimenticia tipo espagueti

5.746.176

COMPRE Y COMPARE, S.A.

Tomate frito en conserva

6.019.108

PALMEIRO FOODS, S.A.

Crema de verduras deshidratada

581.600

CUETARA, S.L.U.

Galletas

6.464.380

COMPRE Y COMPARE, S.A.

Judías verdes en conserva

6.355.932

COMPRE Y COMPARE, S.A.

Fruta en conserva en almíbar ligero

2.287.366

MARÍN MONTEJANO, S.A.

"

2.164.608

IDILIA FOODS, S.L.

Cacao soluble

1.555.000

HERO ESPAÑA, S.A.

Tarritos infantiles fruta

212.413

HERO ESPAÑA, S.A.

Tarritos infantiles pollo

230.905

LABORATORIOS ORDESA, S.L.

Cereales infantiles

602.409

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A

Leche de continuación polvo

445.860

MUELOLIVA Y MINERVA, S.L.

Aceite de oliva

2.998.479

THENAISE PROVOTE, S.L.

Conserva de sardina en aceite vegetal

744.820

   

87.305.107

* Organitzacions associades de distribució designades pel FEGA

Ordre AAA/2205/2015, de 15 d'octubre, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a les organitzacions associades de distribució, per sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge dels aliments en el marc del programa operatiu sobre ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD) a Espanya.

Resolució d'4 de gener de 2017, del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), per la qual es convoquen les subvencions a les organitzacions associades de distribució, per sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge dels aliments, en el marc del programa operatiu sobre ajuda alimentària del FEAD a Espanya 2017.

Podran participar en el Programa 2017 com a OAD les organitzacions legalment constituïdes, sense ànim de lucre, d'àmbit nacional, que no siguin societats mercantils, amb estatuts afins a la prestació d'assistència social de persones desfavorides amb perfils similars als del FEAD i que disposin de la capacitat administrativa, operativa i financera per fer arribar els aliments a les OAR.

Les OAD designades pel FEGA per al Programa 2017 són:

* Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. (FESBAL) www.fesbal.org;

* Cruz Roja Española. www.cruzroja.es;

* Organitzacions associades de repartiment

Podran participar en el Programa 2017 com a OAR les organitzacions legalment constituïdes, sense ànim de lucre, amb estatuts afins a la prestació d'assistència social de persones desfavorides amb perfils similars als del FEAD i que disposin de la capacitat administrativa, operativa i financera per dur a terme la distribució gratuïta d'aliments entre les persones desfavorides, d'acord amb les exigències que estableix l'Ordre AAA/2205/2015. A més, hauran d'atendre un mínim de 20 persones desfavorides.

La Resolució d'4 de gener de 2017, del Fons Espanyol de Garantia Agrària, estableix els requisits i les obligacions que han de complir les OAR; també estableix el procediment de sol·licitud de participació en el programa.

Al seu torn, les organitzacions que vulguin ser incloses com a OAR autoritzades per a repartiment o consum d'aliments del programa hauran de canalitzar la seva sol·licitud a través de les OAD.

Terminis de presentació de sol licitud de participació de les organitzacions associades de repartiment davant les organitzacions associades de distribució

1a fase del programa 2017: del 23-03-2017 al 07-05-2017, ambdós inclusivament

2a fase del programa 2017: del 17-07-2017 al 06-09-2017, ambdós inclusivament

* Beneficiaris

Els aliments es distribuiran, de manera gratuïta, entre les persones més desfavorides, a través de les organitzacions associades de repartiment. S'entendrà per persones més desfavorides els individus, les famílies, les llars o els grups que es trobin en situació de pobresa econòmica, així com les persones sense llar i altres persones en situació d'especial vulnerabilitat social.

Aquesta circumstància es determinarà mitjançant informe dels serveis socials públics o per treballadors socials o professionals de les organitzacions participants en el programa que duguin a terme funcions assimilades. No serà necessària la presentació de l'informe social en els casos en què el repartiment d'aliments es faci en menjadors socials o a persones sense llar.

A Espanya, les persones més desfavorides que vulguin rebre aliments com a beneficiàries del programa podran acudir a les OAR autoritzades.

Al seu torn, les organitzacions que vulguin ser incloses com a OAR autoritzades per a repartiment o consum d'aliments del programa hauran de canalitzar la seva sol·licitud a través de les OAD.

> Normativa d'aplicació

* Normativa comunitària

Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 2014, relatiu al Fons d'Ajuda Europea als més Desfavorits.

Reglament delegat (UE) núm. 1255/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons d'Ajuda Europea als més Desfavorits mitjançant l'establiment del contingut dels informes d'execució anuals i de l'informe d'execució final, inclosa la llista d'indicadors comuns.

Reglament d'execució (UE) núm. 2015/341 de la Comissió, de 20 de febrer de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 223/2014 del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els models per a la presentació de determinada informació a la Comissió.

Decisió de la Comissió Europea, de data 17 de desembre de 2014, per la qual s'aprova el programa operatiu espanyol de privació alimentària del Fons d'Ajuda Europea als més Desfavorits (CCI 2014ES05FMOP001).

* Normativa nacional

Ordre AAA/2205/2015, de 15 d'octubre, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions a les organitzacions associades de distribució, per sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge dels aliments en el marc del programa operatiu sobre ajuda alimentària del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD) a Espanya.

Resolució d'4 de gener de 2017, del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), per la qual es convoquen les subvencions a les organitzacions associades de distribució, per sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge dels aliments, en el marc del programa operatiu sobre ajuda alimentària del FEAD a Espanya 2017.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/502429

* Normes específiques

INSTRUCCIÓ GENERAL DEL FEGA, relativa a les actuacions de gestió i control per al subministrament d'aliments i pla de control de subministrament d'aliments, en el marc del programa d'ajuda alimentària a les persones més desfavorides.

GUIA per a les OAR participants en el programa

 

 

Retirada de fruites i hortalisses a distribució gratuïta

Contactes per a distribució gratuïta de fruites i hortalisses:

                      Adreça electrònica: retiradas@fega.es, telèfon: 91 322 50 61 i fax: 91 322 55 50

 

 

Vegeu-ne més

Fecha de actualización de la página: 20/09/2017

01 Accesos Directos